Bangkok

Hátsó-Indiában fekvő város, mely 1768 óta Sziam királyság fő- és székvárosa. A Menamnak mindkét, de különösen balpartján terül el; egyenes vonalban valami 30 km.-re a folyó torkolatától B.-ot 8 km. kerületben falak veszik körül; e falkerítésen belül vannak a királyi paloták, a királyi tisztviselők palotái és a legszebb pagodák. A pagodáknak aranyozott tornyai, kupolái, piramisai és emeletes födelei, a melyekről a nap sugarai visszatükröződnek, s a nagy kiterjedésü örökzöld kertek a városnak messziről érdekes külsőt kölcsönöznek. A folyó mindkét partját megerősített tutajokon álló boltok és műhelyek szegélyezik, a vizen pedig ezrével mozognak a bárkák, mert minden üzlet, minden forgalom főképen a folyóra szorítkozik. A palotákon, pagodákon és nyilvános épületeken kivül B. csak fa-, illetőleg bambusz-kunyhókból áll. A király, valamint a nagy urak palotái külön-külön vannak falakkal körítve. A királyi pagodák mesésfényüek; egyesek közel 2 millió frtba kerültek. B.-ban a forgalom igen élénk, különösen márciustól juniusig; a kereskedelem nagyobbára a khinaiak kezében van. 1890. 477 hajó (381,474 tonna tartalommal fordult meg B.-ban; köztük 316 angol, 93 német, 24 francia, 18 svéd-norvég és 10 sziámi lobogó alatt. B.-ban osztrák-magyar konzulátus is van. Nem régiben a helyi forgalmat csak bárkák közvetítették; most már kocsik, omnibuszok és 1888 óta lóvasut is van. Pallegoix B. lak. 400,000-re becsülte 1850., ma 500.000-re teszik, kiknek legalább fele khinai és csak valami 4000 keresztény. B. vallási neve: Thanaburi.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Banér

János (Banner v. Banier), svéd hadvezér a 30 éves háboruban, szül. a Stockholm mellett fekvő Djursholm lovagbirtokon 1596 jun. 30. Megh. 1641 májusban. Még gyermekkorában elveszté atyját, ki egyike volt azon tanácsosoknak, kiket IX. Károly 1600. Linköpingben kivégeztetett. Midőn ifjú korában a királyi udvarba került és a király azt kérdezte tőle, akar-e szolgálatába lépni, merészen következőkép felelt neki: « Az ördög szolgáljon téged, atyám hóhérát». S valóban csak IX. Károly halála után lépett hadiszolgálatba. Az Orosz és Lengyelország elleni háborukban több alkalommal kitüntette magát, amiért Gusztáv Adolf rövid idő alatt egyik fővezérévé nevezte ki. A 30 éves háború svéd korszakának folyamában kitünt Pomerániában és Mecklenburgban. A breitenfeldi ütközetben (1631 szept. 17.) a jobbszárnyon felállított lovasságot vezényelte és a klráylyal a Pappenheim felett kivívott győzelem dicsőségében osztozkodott. Ezentul mindenüvé követte a királyt, vele harcolt Donauwörthnél és Rain-nál, a Lech mellett, részt vett Augsburg és München elfoglalásában. Wallenstein táborának megtámadása alkalmával karján súlyosan megsebesült. Ennek dacára Horn Gusztáv segítségével Aldringer tábornokot Bajorország elhagyására kényszeríté. A király halála után a «svéd oroszlán» (mint kortársai nevezték) 1634., mint a svéd korona és az alsó-szász kerület táborszernagya, nagyobbrészt svédekből és brandenburgiakból álló 16,000 főnyi hadsereget gvüjtött, mellyel Csehországba tört, a hol a szász választófejedelem hadseregével egyesülvén Prágát fogta ostrom alá. De a szövetségesek késlekedése és a svédek Nördlingennél szenvedett kudarca meghiusíták tervét. A svédeknek Északra kellett visszavonulniok, B. azonban csakhamar az 1635. év végén és az 1636. folyamán kivívott diadalok, kivált a Wittstock melletti győzelem által (1636 okt. 4.) ismét Erfurt és Torgau-ig nyomult előre. Midőn Hatzfeld és Götz császári tábornokok őt Torgauban ostrom alá fogták, B. ügyesen megszökött a városból és Pomerániába menekült. 1638-ban azonban már megint dél felé nyomult és Chemnitz mellett 1639-ben október 4. pedig a 30 ezernyi császári ée szász hadak fölött megint győzelmet aratott. E gyözelmek folytán a svédek elárasztották Németország nagy részét Csehországig és Sziléziáig. 1641 elején B. a Regensburgban székelő birodalmi rendeket próbálta meglepni, a Duna jegének megindulása azonban kisérletét meghiusítá. Ezen hadjáratból a különben már régóta betegeskedő hadvezér teljesen kimerülve tért vissza és Halberstadtban meghalt. Fia, a «bolondos» B., mint Ingermannland katonai kormányzója halt meg 1677. (Jugman, Areminne öfver Johan B., Stockholm 1776., németül 1783. L. a «30 éves háborúról» és «Svédországról» szóló irodalmat.)

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Banff

1. grófság Skócia középsői részében, Aberdeen, Inverness, Elgin grófságok és a Moray-öböl között. Területe: 1777 km2 (1890) 64,167 lak. Nagyobb részét a Cairngorm hegylánc ágai (a legmagasabb: Ben Mac Dui, 1309 m.) takarják; itt a föld csak állattenyésztésre és erdőgazdaságra alkalmas; az északi részen (a felület 27/%) igen jó rozsot és zabot termesztenek. Főfolyója a Spey, az Avonnal és Doverannal. A lakosok a földművelésen kivül leginkább halászattal és wisky-(szesz) gyártással (Glenlivet) foglalkoznak. - 2. B. grófság főhelye, a Doveran torkolata közelében (1890) 7578 lak., akik nagyobbára halászattal, vitorlavászon- és kötélgyártással foglalkoznak. Mellette van Duff-house, a Fife grófok kastélya.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bángéla

v. Kasszándse, egy bántu négertörzs, mely valószinüleg a vadságukról elhirhedt dságáktól ered: de jóindulatuaknak jellemzi Lux, aki őket 1875. meglátogatta. Testüket ricinus-olajjal kenegetik; a férfiak a hajukat akkép borotválják, hogy a fejen maradt haj különböző, furcsa alakokat mutat; némelyek egész fejöket csupaszra borotválják. Az asszonyok egynehány varkoccsá fonják hajukat s a közti helyeken leborotválják; diszül sárgaréz karikát hordanak a homlokukon. A számításban járatosak, tizedes rendszert használnak; az első tiz számjegynek mind külön neve van. Családi életükről megjegyzendő. hogy ha a férfi üzlet végett hazulról eltávozik (a négerek közt híres és élénk kereskedést folytatnak és helyről-helyre vándorolnak), akkor a szalmaözvegy tetszés szerint más férfival v. más férfiakkal él, de ha haza jön az «ur», akkor be kell neki jelenteni, ki v. kik voltak a kitüntetettek s ezektől azután ő a szokásos opandá-t (a nő használatáért járó pénz) beszedi.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bandtkic

János Vince, lengyel jogtudós és varsói egyetemi tanár, szül. 1783., megh. 1851. Jogtörténeti munkái: Jus Culmense (1814); Jus Polonicum (1831) és Historya prawa polskiego, a. m. a lengyel jognak története (1850).

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bánhegyi

István, kir. tanfelügyelö, szül. Somrján 1832 okt. 9. Pozsony vármegyében; tanult Sopronban, Kőszegen, Budapesten. A teologiát Pozsonyban és Bécsben hallgatta. 1856. Cservenkán (Bács-Bodrog vm.) lett segédlelkész, honnan 1857. Budapestre, az akkori egyet. prot. teol. intézetbe hivták meg a bölcselet és neveléstud. tanárának. 1858. a lipcsei, drezdai, berlini és hamburgi népiskolákat látogatta meg, mely idő alatt szülővárosa választotta meg lelkészévé. Három év mulva ismét visszatért a tanári pályára, s előbb a losonci egyet. prot. gimnáziumban lett tanár, majd a nyiregyházi ev. tanítóképző-intézet igazgatójává választották meg. 1869 Szepes és Sáros megyék tanfelügyelőjévé s 1876. Békésmegye tanfelügyelőjévé nevezték ki. Munkái - Erasmus redivivus. Latin-magyar társalgó. (Pest 1864.) Latin-magyar közmondások. U. o. 1864. A nyiregyházai ev. tanítóképezde ismertetése. Debrecen 1867. ABC az irva osvastató tanmód szerint. (Haesters után. Debrecen 1868. Több kiadásban.) Tan- és olvasókönyv. Nyiregyháza 1869. (Emericzy Gézával. Több kiadásban ) A felekezeti iskoláztatás veszélyei. Pest 1870. Vallás- és erkölcstan. Prot. népisk. számára. 1 füz. Bpest 1874. Vezérkönyv a prot. népisk. vallástanításban. 1 füz u. o. 1874.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bandiera

Attilio és Emilio. velencei előkelő családból származó két testvér, kik sorsuk és Nápoly ellen intézett csinyük által lettek hiresekké.
Atyjuk B. Ferenc. (megh. 1847) Ausztria buzgó hive és ellenadmirál, császári szolgálatban. Az 1831. mozgalmak után az anconai menekültek elfogása által honfitársainál nem éppen irigylésre méltó hirnévre tett szert. Két fia azonban, kik tengerészhadnagyok voltak osztrák szolgálatban, atyjukétól eltérő politikai elveket vallottak. Attilio (szül. 1817) és Emilio (szül. 1819), a szabad és egységes olasz köztársaságért rajongtak. 1842. levelezésbe léptek Mazzinival és 1843. elérkezettnek vélték az időt fölforgatási eszméik megvalósítására. Minthogy magaviseletök időközben magára vonta a rendőrség figyelmét, 1844. Márc. Korfuba menekültek. Szökésük nyugtalanságot: okozott ugy a milanói, mint a bécsi udvarnál: attól tartottak, hogy példájuk követőkre fog találni. Kalabriából érkezett tudósítások folytán féltek az egész tartomány föllázadásától. Ily körülmények közt 1844 jun. 16. 20 társuk kiséretében kikötöttek Kalabriában a Nieto folyó torkolatánál, azon reményben, hogy a nép már puszta megjelenésükre is fegyverhez fog nyulni. A nápolyi kormány már várta őket: társaik egyike, bizonyos Bocceheciampe, elárulta őket. San Giovanni in fiore nevü falunál túlnyomó katonai erő által megtámadtatván majdnem valamennyien elfogattak. B. Attilio s Emilio és 7 társuk 1844 jul. 25. Cosenzában nyilvánosan kivégeztettek; többi társaik egy év mulva kegyelmet nyertek. L. Ricciardi: Storia dei fratelli B. e consorti. (Firenze 1863.)
2. B. Ferenc báró, osztrák ellentengernagy, szül. Velencében 1785 máj. 24. Mint temgerészhadapród 1801. lépett az osztrák tengerészetbe, honnan azonban már egy év mulva a francia hadtengerészet szolgálatába állott. 1806. a párisi béke után mint sorhajóhadnagy ismét visszavétetett és mint ilyen 1817. Leopoldina osztrák hercegnőt kisérte Braziliába. Buzgó és hű szolgálataiért vm. (harcolt a görög kalózok ellen vivott összeütközésekben is) 1830. a marokkóiak elleni harcokban tanusitott magaviseletéért fokonkint előléptettetvén, a vaskoronarend és a Lipótrend tulajdonosa lett és 1839. mint ellentengernagy az osztrák középtengeri flottát vezényelte, mely az angol flottával 1840. őszén egyesülvén, Beirutot bombázta és a St.-Jean d'Arc-i szerencsés ütközetet vivta. A sziriai háboru után az I. oszt. vaskorona-rendjellel, az angol, orosz, török, görög és porosz fejedelmek által pedig más rendjelekkel tüntettetett ki. Fiai, Attilio és Emilio sorhajóhadnagyok által kompromittáltatván, kik az egységes olasz köztársaságért rajongtak és atyjukétól eltérő politikai elveket vallottak, állásától felmentetett és nyugalomba helyeztetett. Miután fiai 1844. a nápolyi kormány hatalmába kerültek és mint lázadók és lázítók Cosenzában kivégeztettek, atyjuk kedélybeteggé lőn s mint ilyen halt meg Carponade birtokán, Velence mellett, 68 éves korában 1847.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bánffy-Hunyad

(Hogyinu), nagyközség a Kolozsm. bánffy-hunyadi j.-ban, (1891) 3666 magyar lak., Bánffy- és Barcsai-féle kastéllyal, jelentékeny marhavásárokkal. Szolgabirói székhely, van ott járásbiróság telekkönyvi hatósággal, közjegyzőség, polgári-iskola, felső leányiskola, kalotaszegi takarékpénztár, mészárszék-részvénytársulat, vasuti állomás, posta- és távirdahivatal. B. a Sebes-Körös völgyében fekszik, központja az u. n. Kalotaszeg-nek (l. o.), élénk, törekvő városka. Lakóinak egy része tatár eredetü, amit a szájhagyományon kivül nehány családnak tatár neve is bizonyít; igen életrevaló, ügyes nép, mely földmívelésen kivül különböző üzletekkel foglalkozik, főleg mint marhakereskedő tünik ki.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bánfalva

1. nagyközség Békésmegye urosházi j.-ban, (1891) 3282 magyar lak., takarékpénztárral és gőzmalommal. - 2. B., kisközség Sopronmegyének soproni j.-ban, (1891) 1684 német lak. Kies vidéken fekszik, hegyektől körülövezett völgyben. Azelőtt Sopron város birtoka volt. A XIII. században Zuán név alatt, mint a soproni vár tartozékát, még IV. László király adományozta Sopron városának, mely adományt 1291-ben III. András, 1317. I. Károly király megerősített. A falu fölötti dombon fekvő kolostort Sopron városa 1481. a pálosok számára alapította, maga az épület 1643. való. II. József (1786) a pálos-rendet eltörölvén, a kolostor és a hozzá tartozó birtok az országos vallásalap tulajdona lőn; utóbbi időben katonai kórházul szolgált, ezentul pedig apácák háza lesz. A kolostor alatt Lenk Samu nagy borpincéi vannak. B. és kies vidéke a soproniak kedvelt kiránduló helye (V. ö. Nagy Imre: Sopron multja. Századok 1883; soproni kirándulás, 31-33 l.). - 3. B. kisközség Borsodmegyében 676 lak. Itt élt az ötvenes években s ott is halt meg Kazinczy Gábor.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bándl

János, középiskolai igazgató-tanár, szül. Kajmád pusztán, Tolnam. 1828 aug. 2., meghalt 1881 jun. 1. Mint honvéd részt vett a szabadságharcban; 1852-ben lett Baján főgimn. tanár, 1866. 1879-ig igazgató; ekkor a bajai gimnáziumot a ciszterciek vették át és B.-t áthelyezték a kaposvári algimnáziumhoz, hol a természetrajzot tanította. Munkái: Bevezetés a jegecisme elemeibe. Pest 1852. - A gerinces állatok természetrajza. U. o 1853. - Rövid utmutatás a selyemtenyésztés kezelésére. U. o. 1856. - Egy nő levelei. U. o. 1863. - Szellemi csokrok. Kaposvár 1880. Szerkesztette az Alföldi Lapokat Baján, 1866 jan. 1-től aug. 30-ig.

Forrás: A Pallas nagy lexikona